0
0

باسلام

باتشکر فراوان از پاسخ جامعی که بابت سوال مربوط به تاریخ واقعی کل پروژه ارائه کردید اگر در همان سوال قبلی یک سری از فعالیت ها مربوط به پیمانکار و یک سری مربوط به کارفرما باشد و تاریخ های پایان واقعی فقط برای فعالیت های مربوط به کارفرما وارد شود ایا برای محاسبه تاخیرات کارفرما در پروژه میتوان مابه التفاوت تاریخ کل نشان داده شده در ستون finish را نسبت به تاریخ کل در ستون finish baseline را درنظر گرفت (با توجه به اینکه برای فعالیت هایی که تاریخ پایان واقعی برای انها وارد شده تاریخ های ستون finish تاریخ های پایان واقعی خواهد شد و برای فعالیت هایی که تاریخ پایان واقعی برای انها ثبت نشده تاریخهای ستون finish baseline در ستون finish قرار خواهد گرفت)

  • ریحانه پرسیده شده 2 سال قبل
  • آخرین ویرایش 2 سال قبل
0
0

با سلام

بطور کلی پس از تهیه برنامه زمانبندی پروژه با نرم افزار MSP و ذخیره Baseline پروژه ،اگر تاریخ واقعی فعالیتی (تاریخ شروع یا پایان واقعی) وارد شود،همان تاریخ ها در ستون start  و Finish کپی می شوند،و فاصله بین تاریخ موجود در ستون Start Baseline با تاریخ موجود در ستون  Start برابر تاخیر در شروع هر فعالیت و فاصله بین تاریخ موجود در ستون Finish Baseline با تاریخ موجود در ستون  Finish برابر تاخیر در اتمام هر فعالیت می باشد که به ترتیب در ستون های Start Variance و Finish Variance توسط خود نرم افزار محاسبه شده و نمایش داده می شود.

فعالیت های موجود در برنامه زمانبندی با یکدیگر ارتباط دارند که وارد کردن تاریخ واقعی هر فعالیت بر تاریخ های فعالیت های پس نیازی تاثیر می گذارد در نتیجه تاریخ هایی که در ستون start  و Finish موجود در summary نشان می دهد مربوط به کل فعالیت های زیر مجموعه آن می باشد که اگر فعالیت های زیر مجموعه آن Summary شامل هم فعالیت های پیمانکار و هم فعالیت فعالیت های کارفرما باشد ،تاریخ نشان داده شده نمی تواند صرفا تاخیر کارفرما باشد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید