خدمات اجرایی

خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • تهیه ساختار شکست پروژه (WBS) در سطح کلی و تفصیلی
 • تهیه ساختار هزینه پروژه (CBS)
 • تهیه برنامه زمانبندی پروژه های صنعتی (ساختمانی ،نفت،گاز،نیروگاهی و …)
 • تهیه برنامه زمانبندی پروژه با نرم افزار MSP (مایکروسافت پراجکت)
 • تهیه برنامه زمانبندی پروژه با نرم افزار P6 (پریماورا)
 • تهیه برنامه جبرانی پروژه (Catch-up Plan)
 • تعریف و تخصیص انواع ارزش وزنی (W.F) فعالیت های پروژه
 • تهیه انواع نمودارهای پیشرفت پروژه (S-curve)
 • بروزرسانی و محاسبه درصد پیشرفت واقعی پروژه بر اساس PMS
 • تهیه انواع گزارشات پیشرفت پروژه بر اساس فرمت های مورد نظر کارفرما
 • تهیه انواع داشبوردهای مدیریتی
 • تهیه انواع گزارشات تحلیلی پروژه
 • تهیه لایحه توجیه تأخیرات پروژه

خدمات دفتر فنی پروژه

 • تهیه متره و برآورد پروژه های عمرانی و صنعتی
 • تهیه صورت وضعیت های موقت و قطعی پروژه با نرم افزارهای تدبیر و تکسا
 • تهیه صورت وضعیت تعدیل و ما به التفاوت
 • انجام پروژه های متره و برآورد
 • انجام متره و تهیه صورت وضعیت ابنیه ،تاسیسات مکانیک و برق
 • تهیه متره و برآورد با توجه به نقشه های اجرایی
 • تهیه و تنظیم صورت وضعیت با استفاده از دستورکارها،صورتمجالس و …
 • تهیه و تنظیم صورت وضعیت و اعمال شرایط عمومی و خصوصی پیمان
 • ردیف های ستاره دار و کار جدید در فهرست بها ابنیه
 • انجام تحلیل آنالیز قیمت پروژه
 • و انجام دیگر خدمات دفتر فنی پروژه

برای مشاوره و ثبت سفارش

با من تماس بگیرید