خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه اینجانب به شرح ذیل می باشد:
تهیه ساختار شکست پروژه (WBS) در سطح کلی و تفصیلی
تهیه ساختار هزینه پروژه (CBS)
تهیه برنامه زمانبندی انواع پروژه
تهیه برنامه زمانبندی پروژه با نرم افزار MSP (مایکروسافت پراجکت)
تهیه برنامه زمانبندی پروژه با نرم افزار P6 (پریماورا)
تهیه برنامه جبرانی پروژه (Catch-up Plan)
تعیین انواع ارزش وزنی (W.F) فعالیت های پروژه 
بروزرسانی و محاسبه درصد پیشرفت واقعی پروژه بر اساس PMS
تهیه نمودارهای پیشرفت پروژه (S-curve)
تهیه انواع گزارشات پیشرفت پروژه
تهیه انواع گزارشات تحلیلی پروژه
تهیه لایحه توجیه تأخیرات پروژه
آموزش کنترل پروژه کاربردی با نرم افزارهای MSP و P6 در محل کارفرما
و ارائه هر گونه خدمات مشاوره در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه

پاسخ دهید