سرفصل های آموزشی

دوره های آموزشی

 1. تدریس کاربردی نرم افزار MSP
 2. تدریس کاربردی نرم افزار P6
 3. مدیریت تاخیرات در پروژه های صنعتی
 4. اصول تهیه گزارش های حرفه ای پروژه
 5. آموزش Earned Value در نرم افزارهای MSP و P6
 6. آموزش کاربرد اکسل در کنترل پروژه
 7. آموزش ساخت داشبوردهای مدیریتی در اکسل
 8. تهیه برنامه زمانبندی پروژه ها با نرم افزار MSP و P6
 9. انجام خدمات مشاوره برنامه ریزی و کنترل پروژه
 10. تدریس خصوصی نرم افزار MSP ، P6 و کاربرد اکسل در کنترل پروژه
 11. تدریس آنلاین و اینترنتی نرم افزار MSP ،P6 و کاربرد اکسل در کنترل پروژه بصورت خصوصی و نیمه گروهی
 12. برگزاری کلاس های رفع اشکال نرم افزار MSP،P6 و کاربرد اکسل در کنترل پروژه بصورت حضوری و آنلاین