PMS در پروژه چیست؟

یکی از رویه های(Procedure) رایج در پروژه ها، PMS می باشد.
PMS مخفف سه کلمه “Progress Measurement System” به معنی “سیستم اندازه گیری پیشرفت” پروژه می باشد.
این رویه با هدف هماهنگ سازی و ایجاد یک زبان مشترک بین ارکان پروژه (کارفرما ، مشاور و پیمانکار) به منظور محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی فعالیت ها در بخش های مختلف پروژه(مهندسی ،تدارکات و اجرا) تهیه می شود و با توافق ارکان پروژه جاری می شود.
این رویه یکی از مدارک ضروری برای کارشناسان کنترل پروژه می باشد تا میزان پیشرفت هر یک از فعالیت ها را با توجه به این رویه محاسبه نماید.
به عنوان نمونه فعالیت خرید یک دستگاه کمپرسور را در نظر بگیرید، برای خرید این دستگاه یک سری Step وجود دارد تا این فعالیت صورت گیرد مانند :سفارش خرید(Purchase Order)،ساخت دستگاه (Manufacturing)،تحویل به سایت(Delivery at Site)

به این منظور کارشناس کنترل پروژه می بایست با توجه به PMS تایید شده پروژه، میزان درصد پیشرفت فعالیت را در زمان وقوع هر یک از Step ها که با دریافت و ثبت تائیدیه های مربوطه صورت می گیرد ، اقدام نماید.

PMS مربوط به خرید
 

 درصد پیشرفت تجمعی

 درصد پیشرفت مرحله

Steps

 ۳۰%

 ۳۰%

 سفارش خرید

 ۸۰%

 ۵۰%

 ساخت

 ۱۰۰%

 ۲۰%

 تحویل به سایت

*حال به عنوان مثال فرض کنید در زمان تهیه گزارش پیشرفت پروژه و با پیگیری از واحد بازرگانی یا خرید مشخص می شود سفارش خرید کمپرسور انجام شده است که با دریافت و ثبت اسناد مربوط به خرید در مستندات خود ، درصد پیشرفت فعالیت مذکور را با توجه به PMS برابر با ۳۰ درصد قرار می دهید .

پاسخ دهید