CBS (ساختار شکست هزینه)

CBS مخفف سه کلمه Cost Breakdown Structure که به معنی ساختار شکست هزینه می باشد.
در واقع CBS همان ساختار شکست کار (WBS) می باشد که در آن میزان هزینه هر یک از عناصر موجود در ساختار شکست کار تعیین می شود.
در پروژه های قیمت ثابت (Lump Sum یا Fixed Cost) پس از تهیه WBS پروژه و تائید آن توسط کارفرما لازم است قیمت کل پروژه بین سطوح مختلف WBS و همچنین فعالیت های زیر مجموعه آن ها سرشکن شود .
کارشناسان برنامه ریزی و  کنترل پروژه از این ساختار برای تعیین ارزش نسبی (Weight Factor) و همچنین تهیه و تولید صورت وضعیت های پروژه با توجه به پیشرفت آن استفاده می نمایند.

 

مبنای ارزش گذاری فعالیت های پروژه با توجه به ماهیت آنها در پروزه های EPC متفاوت می باشد :

فعالیت های مهندسی :
در این فعالیت ها میزان نفر-ساعت نیروی انسانی که به منظور تهیه هر مدرک مهندسی صرف شده است را محاسبه و با توجه به میزان هزینه هر نفر-ساعت(حقوق،امکانات و ..)، آن فعالیت ارزش گذاری می شود.(نرخ هر نفر-ساعت را می توان با توجه به پروژه های مشابه انجام شده در گذشته بدست آورد)
به مثال زیر توجه فرمایید:

فعالیت های تدارکات:
در این نوع فعالیت ها متناسب با سرمایه تخصیص یافته جهت خرید کالا ، ارزش گذاری انجام می پذیرد.

فعالیت های اجرا:
ارزش گذاری این نوع فعالیت ها با توجه به پرداخت حقوق و دستمزد برای هر یک از عناصر موجود در ساختار شکست کار و فعالیت های زیر مجموعه آن در نظر گرفته شود(در این نوع فعالیت ها نیز می توان با توجه به پروژه های مشابه انجام شده در گذشته الگوبرداری نمود)

 

پاسخ دهید