چرخه عمر پروژه (Project Life Cycle)

چرخه عمر یا حیات پروژه چیست؟
مدیران یا سازمان های پروژه محور می توانند پروژه را به چند مرحله که عمدتاً متوالی و گاهی همپوشان هستند،تقسیم کنند تا کنترل بهتری را به منظور ارتباط مناسب با فعالیت های مستمر سازمان مجری اعمال نمایند. بطور کلی ، مجموعه این مراحل به عنوان چرخه حیات پروژه شناحته می شود.
چرخه حیات پروژه می تواند با توجه به جنبه های منحصر به فرد سازمان،صنعت و یا تکنولوژی تهیه و شکل دهی شود که بسیاری از سازمان ها یک مجموعه خاص از چرخه های حیات را برای استفاده در تمامی پروژه هایشان مشخص می کنند.
چرخه عمر یک چارچوب اساسی برای مدیریت پروژه ارائه می نماید که می تواند رویکرد پیشگویانه و یا اقتباسی داشته باشد ، در رویکرد پیشگویانه محصول و تحویل شدنی ها در ابتدای پروژه تعریف می شود ولی در رویکرد اقتباسی محصول از طریق تکرارهای چندگانه توسعه داده می شود که محدوده تفصیلی برای هر تکرار تنها در ابتدای همان تکرار تعریف می گردد.(برنامه ریزی غلتان)

خصوصیات چرخه حیات پروژه
تمامی پروژه ها صرف نظر از بزرگی ،کوچکی ، سادگی و یا پیچیدگی آن ها دارای ساختار عمومی چرخه حیات پروژه هستند که شامل مراحل آغازین(شروع پروژه)،میانی (سازماندهی ، آماده سازی و اجرای کارهای پروژه) و پایانی (خاتمه پروژه) هستند.

ریسک و عدم قطعیت بیشترین مقدار را در ابتدای پروژه دارند که این عوامل در طولچرخه حیات پروژه با پذیرش تحویل شدنی ها، کاهش می یابد.
همچنین قابلیت تأثیر گذاری ذینفعان بر مشخصات نهایی محصول پروژه در ابتدای پروژه در بیشترین مقدار است که با پیشرفت و تکمیل پروژه ،کاهش می یابد ولی هزینه تغییرات و تصحیح اشتباهات با تکمیل پروژه، افزایش می یابد.

انواع چرخه حیات پروژه

دیدگاهتان را بنویسید