نمونه فرم های مدیریت پروژه بر اساس راهنمای PMBOK

فرآیندهای مدیریت پروژه بر اساس راهنمای PMBOK به پنج گروه زیر تقسیم بندی می شود:

۱- گروه فرآیندی آغازین (Initiating)

۲- گروه فرآیندی برنامه ریزی (Planning)

۳- گروه فرآیندی اجرائی (Executing)

۴- گروه فرآیندی نظارت و کنترل (Monitoring & Control)

۵- گروه فرآیندی اختتام (Closing)

در هر یک از این گروه های فرآیندی مذکور گزارش ها ،فرم ها ،جداول،برنامه و ماتریس های مربوطه تولید و طی چرخه حیات پروژه به روزرسانی می شوند .

⭕️در ادامه می توانید نمونه فرم های مربوط به هر یک از گروه های فرآیندی مدیریت پروژه که بر اساس راهنمای PMBOK5 توسط موسسه PMI تهیه شده است را دانلود بفرمائید:

نمونه فرم های گروه فرآیندی آغازین:

 1. نمونه فرم منشور پروژه: ‏(project-charter)
 2. نمونه فرم ثبت ذینفعان: (stakeholder-register)
 3. نمونه ماتریس تحلیل ذینفعان: (stakeholder-analysis-matrix)

نمونه فرم های گروه فرآیندی برنامه ریزی:

 1. فرم ویژگی های فعالیت (Activity Attributes)
 2. فرم برآورد هزینه فعالیت (Activity Cost Estimates )
 3. فرم  برآورد مدت زمان فعالیت (Activity Duration Estimates)
 4. فرم لیست فعالیت ها  (Activity List )
 5. فرم منابع مورد نیاز فعالیت ها (Activity Resource Requirements)
 6. فرم ثبت فرضیات و محدودیت ها ( Assumption and Constraint Log)
 7. کاربرگ برآورد هزینه پائین به بالا) (Bottom Up Cost Estimating Worksheet
 8. فرم برنامه مدیریت تغییر  (Change Management Plan)
 9. فرم برنامه مدیریت ارتباطات ( Communications Management Plan)
 10. فرم خط مبنا هزینه  (Cost Baseline)
 11. کاربرگ برآورد هزینه (Cost Estimating Worksheet)
 12. فرم برنامه مدیریت هزینه (Cost Management Plan)
 13. کاربرگ برآورد مدت زمان (Duration Estimating Worksheet)
 14. فرم برنامه مدیریت منابع انسانی (Human Resource Management Plan)
 15. ماتریس ردیابی الزامات (Inter-Requirements Traceability Matrix)
 16. لیست مایل استون  (Milestone List)
 17. دیاگرام شبکه(Network Diagram)
 18. جدول ارزیابی احتمال و اثر (Probability and Impact Assessment)
 19. ماتریس احتمال و اثر (Probability and Impact Matrix)
 20. فرم برنامه بهبود فرآیند (Process Improvement Plan)
 21. فرم برنامه مدیریت تدارکات (Procurement Management Plan)
 22. فرم برنامه مدیریت پروژه (Project Management Plan)
 23. فرم زمانبندی پروژه (Project Schedule)
 24. فرم بیانیه محدوده پروژه (Project Scope Statement)
 25. فرم برنامه مدیریت کیفیت (Quality Management Plan)
 26. فرم معیارهای کیفی(Quality Metrics)
 27. فرم مستندسازی الزمات(Requirements Documentation)
 28. فر م برنامه مدیریت الزامات (Requirements Management Plan)
 29. ماتریس ردیابی الزامات (Requirements Traceability Matrix)
 30. فرم ساختار شکست منابع ( Resource Breakdown Structure)
 31. ماتریس تخصیص مسدولیت ها (Responsibility Assignment Matrix)
 32. برگه اطلاعات ریسک(Risk Data Sheet)
 33. فرم برنامه مدیریت ریسک (Risk Management Plan)
 34. جدول ثبت ریسک (Risk Register)
 35. جدول نقش ها و مسئولیت ها (Roles and Responsibilities)
 36. فرم برنامه مدیریت زمانبندی (Schedule Management Plan)
 37. فرم برنامه مدیریت محدوده (Scope Management Plan)
 38. جدول معیارهای انتخاب منبع (Source Selection Criteria)
 39. فرم برنامه مدیریت ذینفعان (Stakeholder Management Plan)
 40. فرم دیکشنری ساختار شکست کار (WBS Dictionary)
 41. فرم ساختار شکست کار (Work Breakdown Structure)

نمونه فرم های گروه فرآیندی اجرائی:

 1. نمونه فرم درخواست تغییر (Change Request)
 2. نمونه فرم ثبت تصمیمات (Decision-Log)
 3. نمونه فرم ثبت مسائل (Issue-Log)
 4. نمونه فرم ممیزی کیفی (Quality Audit)
 5. نمونه فرم ثبت اسامی و مشخصات تیم پروژه (Team-Directory)
 6. نمونه فرم ارزیابی عملکرد اعضای تیم (Team-Member-Performance-Assessment)
 7. نمونه گزارش وضعیت اعضای تیم پروژه (Team-Member-Status-Report)
 8. نمونه فرم ثبت توافقات عملیاتی تیم پروژه (Team-Operating-Agreement)
 9.  نمونه فرم ارزیابی عملکرد تیم پروژه  (Team-Performance-Assessment)

نمونه فرم های گروه فرآیندی نظارت و کنترل:

 1. نمونه گزارش وضعیت پیمانکاران (Contractor-Status-Report)
 2. نمونه گزارش وضعیت ارزش کسب شده پروژه (Earned-Value-Status-Report)
 3. نمونه فرم رسمی پذیریش الزامات (Formal-Acceptance-Form)
 4. نمونه گزارش عملکرد پروژه (Project-Performance-Report)
 5. نمونه فرم ممیزی ریسک (Risk-Audit)
 6. نمونه گزارش تحلیل انحراف پروژه (Variance-Analysis)

نمونه فرم های گروه فرآیندی اختتام:

 1. نمونه فرم خاتمه قرارداد (ها) -(contract-close-out)
 2. نمونه فرم ثبت درس آموخته های پروژه (lessons-learned)
 3. نمونه فرم ممیزی تدارکات پروژه (procurement-audit)
 4. نمونه فرم اختتام پروژه (project-close-out)

مطلب مرتبط:

فرم های جدید مدیریت پروژه بر اساس PMBOK6

دیدگاهتان را بنویسید