نمودار پارتو در گزارشات کنترل پروژه (Pareto Chart)

نمودار پارتو چیست ؟
یکی از نمودارهایی که در گزارشات پروژه (مانند گزارشات مدیریتی و یا گزارشات تحلیلی) استفاده می شود نمودار پارتو نام دارد که جزء ابزارهای کیفیتی می باشد.
این نمودار برای نشان دادن میزان فراوانی نسبی علت های به وجود آمدن یک مشکل استفاده می شود ، به عبارت دیگر نمودار پارتو نشان می دهد چه تعداد نقص بر اساس نوع علت های شناسایی شده ، تولید می شود و لازم است تیم پروژه به دلایلی که بیشترین تعداد نواقص را تولید می کند ، توجه نموده و نسبت به بررسی و کاهش آن اقدام نماید.

برای رسم نمودار پارتو معمولاً میزان فراوانی نسبی علت های شناسایی شده برای بروز مشکل بر روی محور عمودی سمت چپ ثبت شده و درصد تجمعی از تعداد کل علت ها بر روی محور عمودی سمت راست درج می گردد و همچنین بر روی محور افقی نام علت های شناسایی شده برای بروز مشکل طوری لیست می شود تا میزان فراوانی نسبی هر علت کاهش یابد تا به منشاء پیش فرضی به نام “سایر موارد” که علت های نا مشخص را شمارش می کند، برسیم.


نمودارهای پارتو به صورت مفهومی به قانون پارتو مربوط است و آن را عموماً اصل ۸۰/۲۰ می گویند که بر اساس آن ۸۰% مشکلات مربوط به ۲۰% علت ها می باشد.
همچنین این نمودارها می توانند در خلاصه سازی داده های مختلف به منظور تحلیل های ۸۰/۲۰ مورد استفاده قرار گیرند
.

دانلود یک نمونه نمودار پارتو از علل تاخیرات پروژه در گزارش کنترل پروژه

آموزش تهیه نمودار پارتو در اکسل(Pareto Chart in excel)

پاسخ دهید