نمودار موزی (Banana Curve)

نمودار موزی نموداری است که پیشرفت برنامه ای پروژه را در دو حالت زیر نشان می دهد:
۱- انجام پروژه در زودترین زمان وقوع فعالیت ها (Earliest Event Time)
۲- انجام پروژه در دیرترین زمان وقوع فعالیت ها (Latest Event Time )
هر دو نمودار از یک نقطه شروع مشترک آغاز شده و در یک نقطه پایان مشترک خاتمه می بایند.
در حالت اول فعالیت های پروژه بدون استفاده از مدت زمان شناوری های خود و در زودترین حالت خود شروع و پایان می یابند ولی در حالت دوم فعالیت ها از تمامی مدت زمان شناوری های خود استفاده کرده و باعث می شود فعالیت های پروژه بحرانی شده و در دیرترین حالت خود انجام شوند،که تفاضل این دو نمودار میزان شناوری پروژه را نشان می دهد.
از ویژگی های نمودار موزی این است که به ما کمک می کند تا نشان دهد پیشرفت واقعی پروژه در مسیر مناسبی(مسیری مابین دو نمودار) حرکت می کند،چون
ادامه روند پیشرفت واقعی پروژه در مسیر زیر نمودار دیرترین زمان وقوع فعالیت ها باعث تاخیر در اتمام پروژه می شود .

 

پاسخ دهید