مناقصه و انواع آن

مناقصه در پروژه، عملی برای انتخاب پیمانکار به منظور انجام پروژه برای کارفرما با پائین ترین قیمت ممکن می باشد.
با توجه به این که کارفرما مالک پروژه است ، حق انتخاب مشاور و پیمانکار را دارد . انتخاب مشاور برای پروژه فرآیند خاص و گسترده ای ندارد و از طریق استعلام انجام می پذیرد ولی انتخاب پیمانکار از طریق مناقصه صورت می گیرد.

انواع مناقصه:
انواع مناقصه عبارتند از:
۱-مناقصه عمومی
۲- مناقصه محدود
۳- ترک تشریفات مناقصه

۱- مناقصه عمومی : در این نوع مناقصه موضوع آن از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم رسانده می شود و کلیه پیمانکاران ، مجاز به شرکت در مناقصه هستند .این نوع مناقصه به دو دسته داخلی و بین المللی تقسیم می شود که در نوع داخلی اطلاع رسانی فقط در روزنامه های کثیرالنتشار داخل کشور صورت گرفته و تنها پیمانکاران داخلی می توانند در آن شرکت کنند،ولی در مناقصه بین المللی علاوه بر روزنامه های کثیر النتشار داخل کشور ، در برخی از روزنامه هایکثیرالنتشار بین المللی منتشر شده و کلیه پیمانکاران داخلی و خارجی مجاز هستند در مناقصه شرکت کنند.

۲- مناصه محدود: در این نوع مناقصه فقط تعداد محدودی از پیمانکاران برای شرکت در مناقصه انتخاب می شوند و دعوتنامه شرکت در مناقصه برای هر یک از آن ها ارسال می گردد،در این نوع مناقصه فقط پیمانکاران منتخب مجاز به شرکت در مناقصه هستند .

۳-ترک تشریفات مناقصه:در این حالت هیچ گونه مناقصه ای برگزار نمی شود و فقط یک پیمانکار برای انجام مذاکرات مربوطه دعوت می گردد.

پاسخ دهید