معرفی تکنیک Earned Value و شاخص های آن (بخش اول)

مدیریت ارزش کسب شده که با عنوان های Earned value management (EVM) و یا Earned value project/performance management (EVPM) نیز بیان می شود، تکنیکی جهت اندازه گیری عملکرد پروژه (محدوده،زمان و هزینه) می باشد.

با کمک این تکنیک می توان به سوال هایی از قبیل اینکه:

از برنامه زمانی پروژه جلو و یا عقب هستیم؟

در حال حاضر بیشتر از بودجه مصوب پروژه خرج شده است یا کمتر؟

پیش بینی هزینه برای کارهای باقیمانده پروژه چقدر است؟

انحراف زمانی و انحراف هزینه ای پروژه چقدر است؟

و …

پاسخ داد.

معیار های پایه ای تکنیک Earned Value شامل :

  • PV (Planned Value)
  • EV (Earned Value)
  • AC (Actual Cost)

می باشد که بر اساس این سه معیار می توان دیگر شاخص های عملکردی و همچنین میزان انحراف پروژه را از لحاظ زمان و هزینه محاسبه کرد.

 

به معنی ارزش (بودجه) کار برنامه ریزی شده.

نام دیگر آن BCWS بوده که مخفف کلمات Budget Cost of Work Schedule  می باشد.

PV هر فعالیت از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

PV = % Complete (Planned) x Task budget

بودجه برآوردی فعالیت x درصد پیشرفت برنامه فعالیت =PV

به عنوان مثال اگر درصد پیشرفت برنامه ای فعالیتی تا تاریخ گزارش ۸۰% باشد و بودجه برآوردی آن ۱۰۰۰$ در نتیجه :

۸۰۰$=PV = 80% x 1000$

به  معنی ارزش (بودجه) کار انجام شده (کسب شده)

نام دیگر آن BCWP بوده که مخفف کلمات Budget Cost of Work Performed  می باشد.

EV هر فعالیت از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

EV = % Complete (Actual) x Task Budget

بودجه برآوردی فعالیت x درصد پیشرفت واقعی فعالیت =EV

به عنوان مثال اگر درصد پیشرفت واقعی فعالیتی تا تاریخ گزارش ۵۰% باشد و بودجه برآوردی آن ۱۰۰۰$ در نتیجه:

۵۰۰$=EV = 50% x 1000$

به معنی هزینه واقعی کار انجام شده.

نام دیگر آن ACWP بوده که مخفف کلمات Actual Cost of Work Performed  می باشد.

AC فعالیت ها شامل هزینه واقعی انجام و یا تکمیل فعالیت مورد نظر تا تاریخ گزارش بوده که در واحد مالی سازمان پروژه ثبت می شود مانند: نیروی انسانی(حقوق و مزایا)، متریال، تجهیزات، ماشین آلات ،پیمانکاران فرعی ،هزینه های ثابت و ..

*نکته: معیارهای EV,PV و AC با توجه به میزان در دسترس بودن اطلاعات پروژه می تواند در سطح فعالیت،بسته کاری و یا سطوح بالاتر WBS ،محاسبه شوند.

 

از دیگر معیارهایی که در بخش اول آشنایی با تکنیک ارزش کسب شده معرفی می شود BAC می باشد:

به معنی بودجه تکمیل کار.

به عبارت دیگر به مجموع PV ها در زمان اتمام قرارداد (زمان مصوب) ،BAC گفته می شود.

earned-value

مثال EVM در نرم افزار P6:

در پروژه زیر BAC پروژه ۱۲۰۰ دلار برآورد شده است:

earned-value1

*فرض کنید تاریخ گزارش(Data Date) 18 اکتبر باشد :

پیشرفت برنامه ای فعالیت A تا تاریخ گزارش برابر ۱۰۰% در نتیجه PV آن :

 PV  = ۱۰۰% x $80 = $80

همچنین پیشرفت برنامه ای فعالیت B تا تاریخ گزارش برابر ۴۰% در نتیجه PV آن :

 PV  = ۴۰% x $560 = $224

PV کل تا تاریخ گزارش:

$۳۰۴=$۸۰+۲۲۴$

earned-value2

تا تاریخ گزارش فقط فعالیت A با درصد پیشرفت واقعی ۷۵% انجام شده است در نتیجه EV آن :

 EV  =۷۵% x $80 =$60

 ev3

 واحد مالی تا تاریخ گزارش اعلام نموده است که برای فعالیت A هزینه ای برابر $ ۱۰۰ ثبت شده است در نتیجه:

AC=100$

ev4

پاسخ دهید