متره و برآورد چیست؟

در این پست قصد دارم یک تعریف مختصر و مفید از متره برآورد برای دوستان ارائه دهم:

یکی از مهمترین کارها در اجرای پروژه های ساختمانی تهیه متره برآورد می باشد.

تعریف متره و برآورد:

متره: اندازه گیری و تعیین دقیق هر یک از اجزای کار(مقادیر) مطابق نقشه های اجرایی و محاسبه میزان مقادیر مصالح ،ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز بر اساس واحدهای منتخب (متر مربع،متر طول،متر مکعب،کیلو گرم،عدد و …)

برآورد: محاسبه هزینه اجرای کار که بر اساس مقادیر بدست آمده (متره) و هزینه های واحد مربوط به هر یک از اجزای کار صورت می گیرد.

اهداف تهیه متره برآورد:

– تعیین مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای پروژه

– تعیین نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز در طول اجرای پروژه

– تعیین هزینه و حجم عملیات مربوط به هر یک از اجزای کار و کل پروژه

– تعیین یک مبنا به منظور انجام هر گونه کسر یا اضافه کار و یا تغییر در احجام  و مدت زمان اجرای کار

انواع تهیه متره برآورد:

متره برآورد مقدماتی :
این کار بر اساس نفشه های مقدماتی و توسط مهندس مشاور پروژه صورت می گیرد.

متره برآورد اولیه:
این کار قبل از شروع کار و بر اساس نقشه های اجرایی و تفصیلی تهیه می شود که مبنای مناقصات و عقد قرارداد با پیمانکاران پروژه می باشد.

متره برآورد موقت:
در مقاطع زمانی مشخص و در طول اجرای پروژه این کار صورت می گیرد ( به آن صورت وضعیت موقت نیز می گویند) که توسط مسئول کارگاه پیمانکار تهیه می شود و پس از تائید دستگاه نظارت پروژه ، مبنای پرداخت های موقت به پیمانکار توسط کارفرما قرار می گیرد.

متره برآورد قطعی:
پس از اتمام کلیه کارهای اجرایی پروژه تهیه می شود (به آن صورت وضعیت قطعی هم می گویند) در این نوع متره برآورد غیر از نقشه های اجرایی و تفصیلی باید به اضافه کاری ها (کسر کارها) و کارهای انجام شده خارج از نقشه ها توجه نمود .

پاسخ دهید