قانون پارکینسون در فعالیت های برنامه زمانبندی

قانون پارکینسون (Parkinson’s Law):
به طور معمول انجام کار توسط منبع نیروی انسانی به نحوی صورت می گیرد که زودتر از مدت پیش بینی شده به پایان نرسد.
به طور مثال فرض کنید در پروزه ای یک فعالیت با مدت زمان ۵ روز انجام شود ، اگر برآورد مدت زمان یک فعالیت مشابه آن در پروژه دیگر معادل ۶ روز در نظر گرفته شود،فعالیت در واقعیت نیز در مدت ۶ روز انجام خواهد شد زیرا منبع نیروی انسانی سطح کارکرد و تلاش خود را طوری تنظیم می کند تا فعالیت زودتر از مدت پیش بینی شده به پایان نرسید ، زیرا در غیر اینصورت باید میزان کار بیشتری در روز انجام دهد.
به عبارت دیگر نیروی انسانی آن قدر مدت زمان اجرای فعالیت را کِش می دهد تا به میزان مدت زمان برآورد شده برسد ، به همین دلیل لازم است در هنگام تهیه برنامه زمانبندی پروژه مدت زمان فعالیت ها را با دقت بیشتری برآورد کنیم .


نمودار انجام یک فعالیت با توجه به قانون پارکینسون

پاسخ دهید