فعالیت WBS Summary در نرم افزار P6

یکی از انواع فعالیت در نرم افزار P6 به نام  WBS Summary می باشد که نمایانگر گروهی از فعالیت ها است که از یک WBS (بسته کاری) مشترک استفاده می کنند.،مدت زمان این نوع فعالیت ها با توجه به زودترین زمان شروع و دیرترین زمان پایان فعالیت های زیر مجموعه WBS مربوط به آن فعالیت ها محاسبه می شود و نیازی به تعریف پیش نیاز و پس نیاز برای آن وجود ندارد.

تمامی مشخصات فعالیت های WBS Summary از قبیل درصد پیشرفت،تاریخ شروع و پایان ، مدت زمان و .. مطابق مشخصات WBS تخصیص یافته به آن فعالیت ها می باشند و از آن پیروی می کنند.

فعالیت هایی را می توان از جنس WBS Summary تعریف نمود که شروع و پایان آنها وابسته به گروهی از فعالیت ها باشند و از خود ماهیت مستقلی ندارند مانند بازرسی ، نظارت و …

نمونه ای از  WBS Summary در نرم افزار P6

دیدگاهتان را بنویسید