فشرده سازی برنامه زمانبندی (Schedule Compression)

تکنیک های فشرده سازی برنامه زمانبندی به منظور کوتاه کردن مدت زمان پروژه بدون اعمال تغییر در محدوده پروژه ، محدودیت های زمانبندی ، تاریخ های مقرر یا دیگر اهداف زمانبندی صورت می گیرد.
راه حل های فشرده سازی و کاهش مدت زمان فعالیت ها که کوتاه شدن مدت زمان پروژه را به دنبال خواهد داشت عبارتند از (به این مواد محدود نمی شود):

۱-Crashing (خرد کردن-موازنه زمان و هزینه):
در این روش دستیابی به بیشترین امکان فشرده سازی مدت زمان اجرای فعالیت ها در مقابل کمترین افزایش هزینه که از ناشی افزودن منابع می باشد،صورت می گیرد.مثال هایی از این روش می توان به فراهم سازی منابع و یا پرداخت برای تحویل سریعتر فعالیت های واقع در مسیر بحرانی نام برد.
این روش برای فعالیت های مسیر بحرانی مناسب است که با افزایش منابع به کاهش مدت زمان فعالیت ها می انجامد،روش مذکور همیشه با نتایج مثبت همراه نبوده و ممکن است موجب افرایش ریسک / یا هزینه پروژه شود.
۲-Fast Tracking (پیگیری سریع):
در این روش فاز ها یا فعالیت هایی که در حالت طبیعی به صورت متوالی انجام می شوند، امکان انجام بخشی از زمان خود را بصورت موازی میسر می سازذ.
به عنوان مثال می توان ساخت فونداسیون ساختمان را قبل از تکمیل تمامی نقشه های معماری آن نام برد.

این روش ممکن است منجر به دوباره کاری و افزایش ریسک شود، روش مذکور زمانی کارآمد است که فعالیت ها بتوانند در راستای کوتاه کردن زمان، با هم همپوشانی داشته باشند.(این رویکرد نیاز به اطلاعات با جزئیات کامل دارد مانند نقشه های مهندسی)

پاسخ دهید