فرم های جدید مدیریت پروژه بر اساس PMBOK6

مدتی قبل نمونه فرم های مدیریت پروژه را بر اساس PMBOK5 در سایت قرار داده بودم، ولی با توجه به تغییراتی که PMBOK6 نسبت به PMBOK5 دارد، برخی فرم های نسخه قبلی اصلاح و همچنین فرم های جدیدی از جمله Team Charter ، Project Roadmap ,Risk Report، فرم های Agile و …به آن اضافه شده است.

در ادامه مطلب می توانید نمونه فرم های جدید و اصلاح شده که در PMBOK6 طراحی شده است را در قالب فرمت Word دانلود بفرمائید: (فرم های جدید با رنگ قرمز متمایز شده اند)

نمونه فرم های گروه فرآیندی آغازین بر اساس PMBOK6 که شامل:

فرم منشور پروژه (Project Charter)

فرم ثیت فرضیات و محدودیت ها  (Assumption Log)

فرم ثبت ذینفعان (Stakeholder Register )

فرم تحلیل ذینفعان (Stakeholder Analysis)

دانلود نمونه فرم های گروه فرآیندی آغازین بر اساس PMBOK6

 

نمونه فرم های گروه فرآیندی برنامه ریزی بر اساس PMBOK6 که شامل:

فرم برنامه مدیریت پروژه (Project Management Plan)

فرم برنامه مدیریت تغییرات (Change Management Plan)

فرم نقشه راه پروژه (Project Roadmap)

فرم برنامه مدیریت محدوده (Scope Management Plan)

فر م برنامه مدیریت الزامات (Requirements Management Plan)

فرم مستندسازی الزمات (Requirements Documentation)

ماتریس ردیابی الزامات (Requirements Traceability Matrix)

فرم بیانیه محدوده پروژه (Project Scope Statement)

فرم ساختار شکست کار (Work Breakdown Structure)

فرم دیکشنری ساختار شکست کار (WBS Dictionary)

فرم برنامه مدیریت زمانبندی (Schedule Management Plan)

فرم لیست فعالیت ها (Activity List)

فرم ویژگی های فعالیت  (Activity Attributes)

لیست مایل استون (Milestone List)

دیاگرام شبکه (Network Diagram)

فرم  برآورد مدت زمان (Duration Estimates)

کاربرگ برآورد مدت زمان (Duration Estimating Worksheet)

فرم زمانبندی پروژه (Project Schedule)

فرم برنامه مدیریت هزینه (Cost Management Plan)

فرم برآورد هزینه  (Cost Estimates)

کاربرگ برآورد هزینه (Cost Estimating Worksheet)

فرم خط مبنا هزینه (Cost Baseline)

فرم برنامه مدیریت کیفیت (Quality Management Plan)

فرم معیارهای کیفی (Quality Metrics)

ماتریس تخصیص مسدولیت ها (Responsibility Assignment Matrix)

 فرم برنامه مدیریت منابع  (Resource Management Plan)

فرم منشور تیم (Team Charter)

فرم الزامات منابع (Resource Requirements)

فرم ساختار شکست منابع (Resource Breakdown Structure)

فرم برنامه مدیریت ارتباطات (Communications Management Plan)

فرم برنامه مدیریت ریسک (Risk Management Plan)

جدول ثبت رسک (Risk Register)

 فرم گزارش ریسک (Risk Report)

جدول ارزیابی احتمال و اثر (Probability and Impact Assessment)

ماتریس احتمال و اثر (Probability and Impact Matrix)

برگه اطلاعات ریسک (Risk Data Sheet)

فرم برنامه مدیریت تدارکات (Procurement Management Plan)

فرم استراتژی تدارکات (Procurement Strategy)

جدول معیارهای انتخاب منبع (Source Selection Criteria)

برنامه مشارکت ذینفعان (Stakeholder Engagement Plan)

دانلود نمونه فرم های گروه فرآیندی برنامه ریزی بر اساس PMBOK6

 

نمونه فرم های گروه فرآیندی اجرائی بر اساس PMBOK6 که شامل:

نمونه فرم ثبت مسائل (Issue Log)

نمونه فرم ثبت تصمیمات (Decision Log)

نمونه فرم درخواست تغییر (Change Request)

نمونه فرم ثبت تغییرات (Change Log)

نمونه فرم ثبت درس آموخته های پروژه (lessons Learned Register)

نمونه فرم ممیزی کیفی (Quality Audit)

نمونه فرم ارزیابی عملکرد تیم پروژه (Team Performance Assessment)

دانلود فرم های گروه فرآیندی اجرائی بر اساس PMBOK6

 

نمونه فرم های گروه فرآیندی نظارت و کنترل بر اساس PMBOK6 که شامل:

نمونه گزارش وضعیت اعضای تیم پروژه (Team Member Status Report)

نمونه گزارش وضعیت پروژه (Project Status Report)

نمونه گزارش تحلیل انحراف پروژه (Variance Analysis)

تحلیل ارزش کسب شده پروژه (Earned Value Analysis)

نمونه فرم ممیزی ریسک (Risk Audit)

نمونه گزارش وضعیت پیمانکاران (Contractor Status Report)

مونه فرم ممیزی تدارکات پروژه (Procurement Audit)

نمونه فرم خاتمه قرارداد (ها) – Contract Closeout Report

نمونه فرم پذیرش محصول (Product Acceptance Form)

دانلود نمونه فرم های گروه فرآیندی نظارت و کنترل بر اساس PMBOK6

 

نمونه فرم های گروه فرآیندی اختتام بر اساس PMBOK6 که شامل:

فرم خلاصه درس آموخته (Lessons Learned Summary)

 نمونه فرم اختتام پروژه یا فاز (Project or Phase Closeout)

دانلود نمونه فرم های گروه فرآیندی اختتام بر اساس PMBOK6

 

نمونه فرم های Agile بر اساس PMBOK6 که شامل:

 Product Vision

Product Backlog

Release Plan

Retrospective

دانلود نمونه فرم های Agile بر اساس PMBOK6

دیدگاهتان را بنویسید