فرمول محاسبه جمع مدت زمان فعالیت ها در MSP

در برخی پروژه ها لازم است به منظور محاسبه ضریب وزنی (W.F) فعالیت ها به صورت زمانی ، مجموع کل مدت زمان فعالیت های پروژه بدون در نظر گرفتن روابط بین فعالیت ها بدست آید  که با تعریف یک فرمول ساده شما در نرم افزار MSP قادر خواهید بود مدت زمان کل فعایت ها را بدست آورید.

در ادامه فایل آموزشی را می توانید دانلود کنید…

دانلود فایل آموزشی فرمول محاسبه جمع کل مدت زمان فعالیت ها در نرم افزار MSP

پاسخ دهید