فرمول محاسباتی ضریب وزنی (W.F) زمانی در MSP

در پست قبلی با تعریف یک فرمول در ستون Duration1  مجموع مدت زمان کل فعالیت های پروژه در نرم افزار MSP آموزش داده شد و در این قسمت و در ادامه آموزش قبلی می خواهم نحوه محاسبه ارزش وزنی بصورت زمانی در نرم افزار MSP را به شما دوستان آموزش دهم.

فایل آموزشی فرمول محاسبه ضرب وزنی زمانی در نرم افزار MSP

پاسخ دهید