فازهای پروژه

فازهای پروژه تقسیمات درون یک پروژه هستند که کنترل بیشتری  را جهت مدیریت اثر بخش تکمیل اقلام قابل تحویل اصلی پروژه دنبال می کنند.

اساساً فازهای پروژه به صورت متوالی تکمیل می گردند،اما در برخی از پروژه ها می توانند هم پوشانی داشته باشند.
ساختار فازی اجازه می دهد تا پروژه به زیر مجموعه هایی منطقی، جهت سادگی مدیریت،برنامه ریزی و کنترل تقسیم گردد.
تعداد فازهای مورد نیاز و میزان کنترل به کار گرفته شده به اندازه و پیچیدگی پروژه بستگی دارد.
فازهای پروژه با اتمام یا انتقال اقلام قابل تحویل فاز ، پایان می یابند،پایان فاز نقطه ای جهت ارزیابی مجدد فعالیت های انجام شده به منظور تصمیم گیری برای تغییر یا فسخ پروژه است که این نقاط را مایلستون ها،خروجی های فاز،دروازه های فاز (Phase Gates)،دروازه های تصمیم و یا نقاط مرگ (Kill Point) می نامند.

اقلام قابل تحویل اصلی یا هدف یک فاز به کنترل بیشتری جهت موفقیت نیاز دارد ، تکرار پنج گروه فرآیندی مدیریت پروژه (آغازین،برنامه ریزی،نظارت و کنترل،اجرا، و خاتمه)در طول اجرای فازهای پروژه کنترل بیشتری را فراهم ساخته و حد و مرز یک فاز را مشخص می نماید.

در ادامه می توانید نمونه هایی از انواع فازهای پروژه را دانلود کنید.

دانلود نمونه هایی از انواع  فازهای پروژه

پاسخ دهید