شناوری آزاد و شناوری کل

شناوری کل:
مدت زمانی است که یک فعالیت می تواند به تأخیر بیفتد بدون آنکه تاریخ پایان پروژه را دچار تأخیر کند،


شناوری کل
در نرم افزار P6 با عنوان Total Float و در نرم افزار MSP با عنوان Total Slack

نامگذاری شده اند که فرمول های محاسبه آن به صورت می باشد:
۱-Late Finish-Early Finish
۲-Late Start-Early Start

**نکات:
*در نرم افزار P6 می توان از طریق تنظیمات مربوط به شناوری کل (از قسمت Tools-Schedule-Option) نحوه محاسبه آن را با توجه به فرمول های اشاره شده در بالا، انتخاب نمود.

*در هنگام تهیه برنامه زمانبندی با نرم افزار P6 یا  MSP باید به این نکته توجه نمود که مدت زمان شناور کل (Total Float-Total Slack) هر یک از فعالیت ها خیلی بزرگ نباشد(پیشنهاد می گردد تا حد امکان از شناوری کل بیش از ۴۵ روز خودداری شود) چون در صورت وجود تأخیر در فعالیت هایی که شناوری کل بسیار بالایی دارند تأثیر آن تأخیر را در برنامه زمانبندی مشاهده نخواهید کرد که به اشتباه اهمیت تأخیر این چنین فعالیت هایی در برنامه زمانبندی نادیده گرفنه می شوند.
شناوری آزاد:
مدت زمانی است که یک فعالیت می تواند به تأخیر بیفتد بدون آنکه زودترین زمان شروع فعالیت پس نیاز خودش را دچار تأخیر کند.
شناوری آزاد در نرم افزار P6 با عنوان Free Float و در نرم افزار MSP با عنوان Free Slack نامگذاری شده اند.

جهت درک بهتر موضوع در خصوص شناوری کل و شناوری آزاد مثال زیر را دانلود کنید.
دانلود مثال از شناوری کل و آزاد در بین فعالیت ها

پاسخ دهید