دیکشنری WBS

دیکشنری WBS سندی است که در فرآیند ایجاد WBS  تهیه می شود تا از WBS پشتیبانی نماید. در دیکشنری WBS شرح تفصیلی اجزای WBS که شامل
بسته های کاری و حساب های کنترلی به همراه مستند سازی فنی هر یک از اجزای WBS ثبت می گردد.

اطلاعات دیکشنری WBS، به شرح زیر بوده که البته محدود به این موارد نمی شود:

  • کد شناسه حساب
  • شرح کار
  • سازمان مسئول
  • لیست مایل استون های زمانی
  • فعالیت های مربوطه
  • منابع مورد نیاز
  • تخمین هزینه
  • الزامات کیفیت
  • معیارهای پذیرش
  • مراجع فنی و اطلاعات قراردادی

پاسخ دهید