تهیه نمودار هزینه پروژه در نرم افزار MSP

نمودار هزینه پروژه،نموداری است که میزان مصرف هزینه پروژه را بر اساس برنامه زمانبندی مصوب (Baseline) در دوره های زمانی مورد نظر نشان می دهد تا بتوان در فاز Actual با ثبت هزینه های واقعی ،میزان انحراف از هزینه پروژه را مشخص کرد.

در ادامه نحوه تهیه نمودار هزینه پروژه در نرم افزار MSP آموزش داده شده است که می توانید آن را دانلود کنید.

فایل آموزشی تهیه نمودار هزینه پروژه در نرم افزار MSP

 

پاسخ دهید