تفاوت Resource و Role در نرم افزار P6

Role (نقش) مربوط به یک کار یا یک وظیفه است به عنوان مثال : مهندس،سوپروایزر،کارگر و …

Resource (منبع) یک شخصی است که Role را اجرا می کند ، شما می توانید برای هر یک از منابع ، نقشی را که اجرا می کند ، اختصاص دهید .

به مثال زیر توجه فرمایید:

نام منبع:علی کبری

نام رول(نقش):کارشناس مکانیک

یک منبع می تواند بیش از یک رول را به خود بگیرد و همچنین یک نقش می تواند توسط منابع مختلفی انجام شود.

نسبت دادن نقش ها به فعالیت های خود در اوایل پروژه به دلیل آن که هنوزمشخص نیست که شما چه منابعی را در دسترس دارید،بسیار مناسب است و پس از مشخص شدن منابع می توانید نقش ها را با منابع جایگزین کنید.

یکی دیگر از تفاوت های بین رول و منبع این است که منابع قابل تسطیح هستند ولی نقش ها این امکان را ندارند.

پاسخ دهید