تفاوت بین کارشناس کنترل پروژه مجرب با کم تجربه

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه کم تجربه:

هنگام تهیه و ارائه گزارش پروژه فقط به نمایش درصد پیشرفت واقعی و برنامه ای پروژه و میزان انحراف و تاخیر آن اکتفا می کند.

نمودار پیشرفت پروژه (S-curve) که توسط کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه کم تجربه تهیه شده است:

 کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه مجرب:

علاوه بر موارد فوق ، مدت زمان باقیمانده برای اتمام پروژه و همچنین دلایل کلیدی که باعث تاخیر و یا انحراف پروژه شده است را اعلام می کند تا یک معیار اندازه گیری مفید و ملموس تری برای ذینفعان و تیم پروژه باشد.

با تکیه صرف بر درصد پیشرفت می تواند به این مسئله منجر شود که هفته ها، درصد پیشرفت پروژه روی عدد ۹۹ است ولی هیچ کسی نمی داند پروژه با چه پیش بینی زمانی به اتمام خواهد رسید و در این حالت مدیر پروژه باید حدس بزند که تحویل پروژه چه زمانی خواهد بود.

نمودار پیشرفت پروژه (S-curve) که توسط کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه مجرب تهیه شده است:

دیدگاهتان را بنویسید