تدریس خصوصی نرم افزار P6 بصورت کاربردی

تدریس خصوصی برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی با نرم افزار P6 با انجام نمونه پروژه های صنعتی

در دروه آموزش کاربردی نرم افزار P6 تمامی نکات کاربردی که یک کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه نیاز دارد ،ارائه می گردد.

تدریس کاربردی نرم افزار P6 از فار برنامه ریزی پروژه تا فاز کنترل پروژه جهت ورود به بازار کار

تدریس نرم افزار P6 از مبتدی تا پیشرفته

دانلود بروشور آموزش کاربردی نرم افزار P6

پاسخ دهید