تدریس خصوصی نرم افزار MSP بصورت کاربردی

تدریس خصوصی برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی با نرم افزار MSP با انجام نمونه پروژه های صنعتی

در دروه آموزش کاربردی نرم افزار MSP تمامی نکات کاربردی که یک کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه نیاز دارد ،ارائه می گردد.

تدریس کاربردی نرم افزار MSP از فار برنامه ریزی پروژه تا فاز کنترل پروژه جهت ورود به بازار کار

تدریس نرم افزار MSP از مبتدی تا پیشرفته

دانلود بروشور آموزش کاربردی نرم افزار MSP

پاسخ دهید