برنامه ریزی موجی غلتان(Rolling Wave Planning)

برنامه ریزی موجی ،حالتی از برنامه ریزی تکامل تدریجی است که در آن، کارهای قریب الوقوع به تفصیل، برنامه ریزی شده و کارهای آتی که جزئیات آنها مشخص نیست ،در سطح بالاتری از WBS،برنامه ریزی میگردند و به محض نزدیک شدن به زمان وقوع آنها بصورت تفصیلی برنامه ریزی می شوند.
بنابراین کارها در چرخه عمر پروژه می توانند در سطح مختلفی از جزئیات با توجه به جایگاه آنها در زمان پروژه،تعریف شوند.
بطور مثال، در ابتدای برنامه ریزی یک پروژه ،زمانی که اطلاعات کمتری در دست است،بسته های کاری ممکن است فقط به مایل استون ها تجزیه شوند و هنگامی که در خصوص وقایق آتی اطلاعات بیشتری کسب گردد،بسته های کاری می توانند به فعالیت ها تجزیه شوند.

پاسخ دهید