انواع فعالیت در نرم افزار MSP

فعالیت های موجود در نرم افزار MSP به چهار دسته کلی تقسیم بندی می شوند که عبارتند از:

۱-Task:
فعالیت هایی هستند که دارای مدت زمان مشخص و غیر صفر بوده و در سطح کارهای اجرا پروژه می باشند،مانند تهیه نقشه فونداسیون کمپرسور،جوشکاری لوله و …

۲-Milestone:
این نوع فعالیت ها دارای مدت زمان صفر بوده و برای نشان دادن وقایق مهم و کلیدی پروژه که دارای اهمیت هستند،مورد استفاده قرار می گیرند،مانند شروع و پایان پروژه،شروع و پایان یک فاز،تاریخ تحویل زمین و ..

۳-Summary Task:
در نرم افزار MSP ،فازها و یا WBS پروژه را با Summary Task ها نمایش می دهند که شامل مجموعه ای از Task ها، Milestone ها و یا Summary Task های دیگر می باشد مانند فاز مهندسی پروژه ، فاز مکانیکال پروژه و …

مدت زمان Summary Task ها بر اساس زمان تقدم و تأخر فعالیت های زیر مجموعه آن محاسبه می گردد

۴-Recurring Task (فعالیت های دوره ای):
فعالیت های ادواری یا دوره ای در نرم افزار MSP فعالیت هایی هستند که در طول پروژه و در زمان های خاص به طور مرتب و در فواصل زمانی یکسان اتفاق می افتند مانند تشکیل جلسات هفتگی یا ماهانه در روزی خاص.

پاسخ دهید