انواع فعالیت در نرم افزار پریماورا (Activity Type in P6)

در نرم افزار Primavera P6 فعالیت ها به ۶ نوع تقسیم بندی می شوند که شامل:

۱-Task Dependent :این نوع فعالیت ها در زمانبندی پروژه از تقویم Activity استفاده کرده و تاریخ Finish Date فعالیت را از روی این تقویم محاسبه خواهد کرد که بیشتر فعالیت ها در برنامه زمانبندی به این صورت می باشند.

۲-Resource Dependent:فعالیت هایی که در این نوع تنظیم شوند، تقویم Resource را الویت قرار می دهند.

در این حالت ، منابع بصورت مستقل عمل می کنند که باعث می شود ساعت کاری یکسانی برای کار روی فعالیت ها در نظر گرفته نشود.

تاریخ شروع فعالیت در این حالت از تقویم Activity و تاریخ پایان آن از روی زمان در دسترس منبعی که به فعالیت مربوطه تخصیص داده است محاسبه می شود.

مثال از تفاوت فعالیت نوع  Task Dependent با فعالیت از نوع Resource Dependent

۳-Start Milestone :این نوع فعالیت نمایانگر رویداد مهم پروژه در زمان شروع است مانند:شروع پروژه،شروع یک فاز در پروژه و …

فعالیت های Start Milestone فقط دارای تاریخ شروع بوده و فاقد Duration , Finish Date و منبع هستند.

۴-Finish Milestone :این نوع فعالیت نمایانگر رویداد مهم پروژه در زمان پایان است مانند:پایان پروژه،پایان یک فاز در پروژه و …

فعالیت های Finish Milestone فقط دارای تاریخ پایان بوده و فاقد Duration , Start Date و منبع هستند.

۵-WBS Summary و ۶-Level Of Effort: این دو نوع فعالیت در نرم افزار P6، در پست های قبلی به همراه مثال توضیح داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید