انواع روش های درصد تکمیل فعالیت ها

برای تعیین درصد پیشرفت فعالیت ها در پروژه،از روش های متفاوتی استفاده می کنند که با توجه به ماهیت فعالیت ها در پروژه می توان از این روش ها استفاده نمود، که در ادامه به معرفی هر یک از آنها پرداخته شده است.


۱- روش نسبت گیری: این روش برای فعالیت هایی مناسب هستند که از کارهای تکراری تشکیل شده و دارای واحد کاری مشابه
نظیر حجم هستند،فعالیت هایی مانند:خاکبرداری،بتن ریزی،لوله کشی و … که فرمول محاسبه آن از نسبت زیر بدست می آید:

۱۰۰*( حجم کل فعالیت  /حجم انجام شده فعالیت)

 

به عنوان مثال قرار است مطابق برنامه ۱۰۰ متر مکعب بتن ریزی فونداسیون انجام شود و  تا کنون  ۶۰ متر مکعب آن به اتمام رسیده است بنابراین درصد تکمیل فعالیت برابر است با :

۶۰%= ۱۰۰*(۱۰۰ متر مکعب /۶۰ متر مکعب)

۲-روش ۰-۱۰۰ درصد:
در این روش اگر فعالیت شروع نشده باشد درصد صفر و اگر به اتمام رسیده باشد درصد ۱۰۰ به خود می گیرد و اگر فعالیت شروع شده باشد و تا حدی هم پیشرفت کرده باشد ،درصد پیشرفت آن صفر خواهد بود .
این روش برای فعالیت هایی استفاده می گردد که مدت زمان ها بسیار کوتاه است.

۳-روش ۵۰-۵۰ درصد:
در این روش اگر فعالیت شروع شده باشد درصد پیشرفت ۵۰ درصد و اگر فعالیت به اتمام برسد درصد پیشرفت ۱۰۰ درصد برای لحاظ می گردد،این روش معمولی ترین روش درصد تکمیل فعالیت ها می باشد چون نیازی به محاسبه برای تخمین دقیق درصد پیشرفت فعالیت وجود ندارد.
نکات:
روش های دیگری همچون ۷۵/۲۵ و یا ۸۰/۲۰ و … نیز وجود دارد.
روش های ۲ و ۳ به نام روش Fixed Formula نامگذاری شده اند.

۴-قضاوت کارشناسی:
در این روش مسئول مربوطه بر اساس تجربه و خبرگی خود، درصد پیشرفت فعالیت را اعلام می کند،این روش چون بر اساس برداشت شخصی افراد سنجیده می شود قابل اندازه گیری نمی باشد.
به عنوان مثال ناظر کار تخمین می زند که آرماتور بندی فونداسیون در حدود ۸۰ درصد تکمیل شده است

۵-مایل استون های وزن دهی شده (Weighted Milestone):
ا
ین روش یکی از کاربردی ترین روش های ثبت درصد پیشرفت می باشد ،این روش برای فعالیت هایی مناسب می باشد که دارای مدت زمان طولانی بوده و و در خلال این مدت زمان دارای خروجی های کاملاً مشخص و قابل لمس بدست می آید ،این روش بر اساس PMS پروژه محاسبه می گردد که توضیحات و مثال های آن در پست مربوطه ارائه شده است.

۶- تلاش تسهیم شده(Apportioned Effort):
این نوع درصد پیشرفت برای فعالیت های مناسب هستند که درصد پیشرفت آنها به فعالیت اصلی وابسته می باشد،به عنوان مثال برای فعالیت بازرسی جوش شما نمی توانید درصد مشخصی برای آن در نظر بگیرید مگر آنکه درصد پیشرفت آن را به نسبت درصد پیشرفت فعالیت اصلی یعنی فعالیت جوشکاری وابسته نمایید.
این نوع فعالیت ها در نرم افزار P6 به عنوان WBS Summary شناخته می شوند که در پست مربوطه توضیحات لازم به همراه مثال در این خصوص ارائه شده است.

۷-سطح تلاش (Level Of Effort)
برخی از فعالیت های پروژه از جمله فعالیت مدیریت پروژه به دلیل آنکه خروجی مشخص و قابل لمسی ندارند نمی توان به راحتی درصد پیشرفت آنها را محاسبه نمود .
درصد پیشرقت این نوع فعالیت را می توان به نسبت پیشرفت زمان کل پروژه در نظر گرفت.
به عنوان مثال در یک پروژه ۱۲ ماهه اگر در ماه ۶ ام آن هستیم می توان پیشرفت ۵۰% را برای فعالیت مدیریت پروژه لحاظ نمود.
این نوع فعالیت ها نیز در نرم افزار P6 به عنوان Level Of Effort) LOE ) شناخته می شوند که در پست مربوطه توضیحات لازم به همراه مثال در این خصوص ارائه شده است.

پاسخ دهید