انواع روش تسطیح منابع در پروژه (Resource Leveling)

در پروژه هایی که با محدوديت منابع مواجه باشيم مي‌بايست محدوديت منابع را در زمانبندي پروژه منعكس نمود. زيرا در زمانبندي پروژه، ميزان منابع موردنياز بايد از منابع در دسترس كمتر و یا برابر با آن باشد.

در صورتی که میزان منابع مورد نیاز برای انجام فعالیت های پروژه از منابع در دسترس بیشتر باشد، Over Allocated اتفاق می افتد که لازم است منابع Level (تسطیح) شوند که در ادامه به چند روش رایج از تسطیح منابع اشاره می گردد:

۱- استفاده از شناوری فعالیت ها:

در مثال زیر حداکثر تعداد کارگر در روز ۸ نفر در نظر گرفته شده است:

قبل از تسطیح منابع:

resource-leveling1

بعد از تسطیح منابع:

resource-leveling2

 

۲-طولانی کردن مدت زمان فعالیت و کاهش نیاز به منابع در واحد زمان:

در مثال زیر حداکثر تعداد کارگر در روز ۸ نفر در نظر گرفته شده است:

قبل از تسطیح منابع:

resource-leveling3

بعد از تسطیح منابع:

  • افزايش مدت زمان فعاليت ۱ به دو روز و كاهش كارگر موردنياز به روزي دو كارگر
  • افزايش مدت زمان فعاليت ۲ به دو روز و كاهش كارگر موردنياز به روزي دو كارگر

 

resource-leveling4

 

۳-چند قسمت کردن فعالیت(Split):

در مثال زیر حداکثر تعداد کارگر در روز ۸ نفر در نظر گرفته شده است:

قبل از تسطیح منابع:

resource-leveling5

بعد از تسطیح منابع:

resource-leveling6

 

۴-استفاده از اضافه کاری برای منبع:

در مثال زیر حداکثر تعداد کارگر در روز ۸ نفر در نظر گرفته شده است:

قبل از تسطیح منابع:

resource-leveling9

بعد از تسطیح منابع:

تعریف و تخصیص یک تقویم با ساعت کاری بیشتر، به منبع مورد نظر:

resource-leveling10

۵-افزایش مدت زمان پروژه:

در مثال زیر حداکثر تعداد کارگر در روز ۶ نفر در نظر گرفته شده است:

قبل از تسطیح منابع:

resource-leveling7

بعد از تسطیح منابع:

با افزایش یک روز به مدت زمان پروژه،کسری منبع جبران شد:

resource-leveling8

پاسخ دهید