انواع ارتباطات در بین فعالیت ها به همراه مثال

در هنگام شناسایی و برآورد مدت زمان فعالیت های پروژه لازم است ارتباط بین فعالیت ها نیز تعیین گردد،بطور کلی چهار نوع ارتباط زمانی بین فعالیت های یک پروژه وجود دارد که عبارتند از:

(FS (Finish to Start:پایان به شروع:
شروع فعالیت پس نیاز(successor) منوط به اتمام فعالیت
پیش نیاز (Predecessor) آن است،که عمده ارتباطات در بین فعالیت های برنامه زمانبندی از این نوع ارتباط می باشد.

(SS (Start to Start:شروع به شروع:
در این نوع ارتباط ،شروع فعالیت اول مسبب شروع فعالیت دوم خواهد شد.               


(FF(Finish to Finish:پایان به پایان:
این نوع ارتباط زمانی استفاده می شود که اتمام دو فعالیت باید به یکدیگر مرتبط باشد.

(SF(Start to Finish:شروع به پایان:
اتمام فعالیت دوم منوط به شروع فعالیت اول می باشد،که این نوع ارتباط به ندرت استفاده می شود و پیشنهاد می شود تا حد امکان از این ارتباط بین فعالیت های برنامه زمانبندی استفاده
نگردد.

نکات:
تمامی فعالیت ها در برنامه زمانبندی پروژه باید دارای پیش نیاز و پس نیاز باشند به غیر از دو فعالیت (مایل استون) شروع و پایان پروژه که فعالیت شروع پروژه فاقد پیش نیاز و فعالیت پایان پروژه فاقد پس نیاز می باشد.


در هنگام تهیه برنامه زمانبندی با نرم افزار MSP از ارتباط بین Summary Taskها خودداری شود . 
دانلود مثال از انواع روابط بین فعالیت های برنامه زمانبندی

 

پاسخ دهید