ارکان مهم در پروژه

آشنایی با ارکان مهم پروژه:
با توجه به نوع قرارداد و اجرای پروژه،ارکان هایی در پروژه وجود دارند که در این پست قصد دارم تعریف خلاصه ای از هر یک از آنها بیان کنم:

کارفرما:
کارفرما یکی از ارکان اصلی پروژه بوده که مالک و صاحب پروژه است که با توجه به ماکیت پروژه اختیار هر گونه تصمیم گیری در پروژه را دارد(از جمله انتخاب سایر ارکان،تغییر محدوده پروژه و ..).کارفرما یک طرف امضا کننده قرارداد بوده و عملیات اجرای موضوع قرارداد را بر اساس اسناد و مدارک مربوطه به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار می نماید.کارفرما می تواند خصوصی (شخصیت حقیقی یا حقوقی) و یا دولتی (یکی از موسسات و یا شرکت های وابسته به دولت) باشد.

پیمانکار:
شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضا کننده قرارداد است و وظیفه آن انجام موضوع قرارداد بر اساس مدارک و نقشه های تأییدی پروژه می باشد و همچنین پس از پایان عملیات اجرایی پروژه و تحویل(موقت) آن به کارفرما ،تضمین دوره ضمانت پروژه که مدت زمان آن در قرارداد ذکر شده است بر عهده پیمانکار است.

مشاور:
شخص حقیقی یا حقوقی که وظیفه نظارت بر اجرای کار بر اساس چارچوب اختیارات تعیین شده در قرارداد را دارد و از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود،به عبارت دیگر مشاور بازوی فنی کارفرما است که خدمات تخصصی مورد نیاز پروژه را برای کارفرما ارائه می دهد.

برخی از خدمات مشاور به کارفرما عبارتند از :برگزاری مناقصه جهت انتخاب پیمانکار ،نظرات بر عملیات اجرایی پروژه (دستگاه نظارت یا مهندس ناظر)،تهیه نقشه های مهندسی پروژه،بررسی و تأیید نقشه های تهیه شده توسط پیمانکار و ..

پاسخ دهید