اثر تغییرات Task Type بر زمانبندی پروژه در MSP

فعالیت ها در نرم افزار MSP دارای سه نوع Task type هستند که قبلا در این پست راجب خصوصیات هر یک توضیحاتی ارائه شد.

به عنوان یک Scheduler ، هنگام تهیه برنامه زمانیندی با نرم افزار MSP درک رابطه بین مدت زمان (Duration) ،کار انجام شده (Work) و تعداد منابع تخصیص یافته (Units) به فعالیت ها بسیار مهم می باشد که این رابطه در نرم افزار MSP به صورت زیر تعریف شده است:

Work=Duration * Unit

Task type در MSP بیانگر تاثیر تغییر در Work،Unit و یا Duration بر محاسبه مربوط به دو جزء دیگر است که در فیلم آموزشی زیر اثر تغییرات هر از Task Typeها بر زمانبندی پروژه نشان داده شده است که می توانید مشاهده بفرمائید:

اثر تغییرات Task Type در MSP را می توانید در جدول خلاصه زیر مشاهده بفرمائید (توضیحات تکمیلی در فیلم آموزشی ارائه شده است)

 

دیدگاهتان را بنویسید