آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی

آموزش کنترل پروژه با نرم افزارهای MSP و P6 بصورت کاربردی
آموزش مباحث کاربردی کنترل پروژه با نمونه پروزه های صنعتی ویژه شرکت های پیمانکاری

پاسخ دهید